Apie mus

Lietuvos
moksleivių sąjunga

visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti, vienintelė Lietuvos moksleivių interesams atstovaujanti bei Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti organizacija. Šiuo metu LMS turi 41 padalinį Lietuvos savivaldybėse, kuriuose dirba daugiau nei 1000 savanorių, organizacija vienija daugiau nei 500 Lietuvos mokyklų mokinių savivaldų.

MISIJA

Atstovauti moksleiviams aktualiais klausimais švietimo ir jaunimo politikoje, bendradarbiaujant su valstybės institucijomis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, teikti informaciją moksleiviams aktualiais klausimais.

VIZIJA

Pripažinta atstovaujamoji ir ekspertinė moksleivių interesus atstovaujanti nevyriausybinė organizacija, siekianti bendradarbiauti su viešuoju ir privačiu sektoriais.

ATSTOVAVIMAS

Regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis LMS siekia atstovauti moksleivių interesams, kuriant atvirą ir kiekvienam moksleiviui prieinamą organizaciją. LMS siekia išsiaiškinti ir atstovauti Lietuvos moksleivių interesams bei skatinti narių įsitraukimą į bendrų organizacijos pozicijų formavimą, siekiant įvairiapusio akademinio lavinimo(si) mokyklose įsitvirtinimo bei mokinių poreikius ir galimybes atitinkančios užimtumo programos įdiegimo. Siekia užtikrinti LMS atvirumą ir pasiekiamumą ne tik mokinių savivaldų nariams, bet ir pavieniams moksleiviams.

VERTYBĖS

Demokratiškumas – veikla, paremta demokratijos ir žodžio laisvės principais; nešališkas ir skaidrus Lietuvos moksleivių nuomonės atstovavimas.

Pilietiškumas – veikla, prisidedanti prie visapusiškai išsilavinusių, savo teises ir pareigas išmanančių Lietuvos piliečių ugdymo.

Atvirumas – veikla, kurianti atvirą ir skaidrią organizaciją, turinčią visų su Lietuvos moksleiviais susijusių institucijų pasitikėjimą bei visuotinį pripažinimą.

Įtraukumas – veikla, kuria siekiama į LMS veiklas įtraukti kuo daugiau ir kuo įvairesnių moksleivių, jog atstovavimas būtų kuo reprezentatyvesnis

PROGRAMOS

Inicijuodama ir vykdydama įvairias programas, Lietuvos moksleivių sąjunga skatina moksleivius reaguoti į jiems aktualias problemas, domėtis ir diskutuoti svarbiomis temomis bei drauge kurti reikšmingus pokyčius.

Metinė programa „Karjera be barjerų“

Visos praėjusios programos ir iniciatyvos

Organizacijos struktūra

Aukščiausias LMS valdymo organas, renkantis Valdybą, Prezidentą ir Reviziją, priimantis svarbius organizacijai sprendimus, dokumentus bei galintis atšaukti bet kokio kito LMS valdymo ar revizijos organo nutarimus. Asamblėjoje dalyvauja Narių forumo deleguoti atstovai.

LMS kontrolės organas, tikrinantis LMS ir jos valdymo organų veiklos teisėtumą.

Vienasmenis LMS valdymo organas, atsakingas už sklandžią LMS veiklą ir jos strategijos įgyvendinimą, organizuoja ir vadovauja Tarybos darbui.

Kolegialus LMS valdymo organas. Vykdo Asamblėjos nutarimus, svarsto Narystės klausimus, tvirtina LMS veiklai reikalingus dokumentus, pozicijas, atstovauja LMS darbo grupėse arba deleguoja Biuro ar Tarybos narį.

Prezidento komanda, įgyvendinanti Asamblėjos, Valdybos ir Prezidento sprendimus.

LMS patariamasis organas, teikia rekomendacijas Valdybai. Tarybą sudaro prezidentas ir LMS vienijamų padalinių pirmininkai.

Narių forumo išrinktas LMS padalinio pirmininkas, priklausantis Tarybai, vadovaujantis savo padalinio veiklai.

Mieste / rajone veikiančių Narių visuotinis susirinkimas, deleguojantis asmenis į Asamblėją, renkantis LMS padalinio pirmininkus, tvirtinantis LMS padalinio metinę veiklos ataskaitą.

Struktūrinis vienetas, įsteigtas LMS įstatų nustatyta tvarka arba pasirašius bendradarbiavimo sutartį su mieste / rajone veikiančia moksleivių institucija, vykdančia LMS funkcijas.

Fiziniai asmenys – Lietuvos mokyklų, su kuriomis LMS yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį, mokiniai, atstovaujantys savo mokyklos mokinių interesams LMS.

Asmenys, neatlygintinai veikiantys LMS veikloje.

Ar šis turinys buvo jums naudingas?