Apie mus

Lietuvos
moksleivių sąjunga

visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti, vienintelė Lietuvos moksleivių interesams atstovaujanti bei Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti organizacija. Šiuo metu LMS turi 37 padalinius Lietuvos savivaldybėse, kuriuose dirba daugiau nei 1000 savanorių, organizacija vienija daugiau nei 500 Lietuvos mokyklų mokinių savivaldų.

MISIJA

Atstovauti moksleiviams, formuojant įtaką švietimo ir jaunimo politikai, šviečiant moksleivius jiems aktualiais klausimais, vienijant juos bendrai veiklai, bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, kuriant tobulą moksleivių bendruomenę.

VIZIJA

Pripažįstama svarbiausia ir ekspertine moksleivių švietimo ir jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo platforma, bendradarbiaujanti su visuomenės, valdžios, verslo ir mokslo sektoriais

ATSTOVAVIMAS

Regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis LMS siekia atstovauti moksleivių interesams, kuriant atvirą ir kiekvienam moksleiviui prieinamą organizaciją. LMS siekia išsiaiškinti ir atstovauti Lietuvos moksleivių interesams bei skatinti narių įsitraukimą į bendrų organizacijos pozicijų formavimą, siekiant įvairiapusio akademinio lavinimo(si) mokyklose įsitvirtinimo bei mokinių poreikius ir galimybes atitinkančios užimtumo programos įdiegimo. Siekia užtikrinti LMS atvirumą ir pasiekiamumą ne tik mokinių savivaldų nariams, bet ir pavieniams moksleiviams.

VERTYBĖS

Demokratiškumas – veikla, paremta demokratijos ir žodžio laisvės principais; nešališkas ir skaidrus Lietuvos moksleivių nuomonės atstovavimas.

Pilietiškumas – veikla, prisidedanti prie visapusiškai išsilavinusių, savo teises ir pareigas išmanančių Lietuvos piliečių ugdymo.

Atvirumas – veikla, kurianti atvirą ir skaidrią organizaciją, turinčią visų su Lietuvos moksleiviais susijusių institucijų pasitikėjimą bei visuotinį pripažinimą.

PROGRAMOS

Inicijuodama ir vykdydama įvairias programas, Lietuvos moksleivių sąjunga skatina moksleivius reaguoti į jiems aktualias problemas, domėtis ir diskutuoti svarbiomis temomis bei drauge kurti reikšmingus pokyčius.

Metinė programa „Laikas jausti“

Visos praėjusios programos ir iniciatyvos

Organizacijos struktūra

Aukščiausias LMS valdymo organas, priimantis svarbius organizacijai sprendimus, dokumentus bei galintis atšaukti bet kokio kito LMS valdymo ar revizijos organo nutarimus. Asamblėjoje dalyvauja narių atstovai

LMS kontrolės organas, tikrinantis LMS ir jos valdymo organų veiklos teisėtumą.

Vienasmenis LMS valdymo organas, atsakingas už sklandžią LMS veiklą ir jos strategijos įgyvendinimą.

Prezidento komanda, įgyvendinanti Asamblėjos, Valdybos ir Prezidento sprendimus.

LMS valdymo organas. Valdybą sudaro prezidentas ir miestų ir / ar rajonų MSF išrinkti miestų pirmininkai, Valdybos nariai.

Miesto ar rajono savivaldybės iniciatyva įsteigta miesto ar rajono mokinių savivalda, kuri tampa LMS padaliniu tada, jei taryba savo susirinkime nusprendžia jungtis prie LMS.

Miesto ar rajono savivaldybės moksleivių iniciatyva steigiamas LMS padalinys, kurio įsteigimą organizuoja LMS nacionalinis biuras.

LMS narės, su kuriomis dirba LMS padaliniai.

Ar šis turinys buvo jums naudingas?