LMS pateikė pasiūlymus vidurinio ugdymo sąrangos projekto koregavimui

Lietuvos moksleivių sąjungos atstovai, susipažinę ir išanalizavę Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atnaujinto vidurinio ugdymo sąrangos projektą, teikia pasiūlymus šio projekto koregavimui.

Siekiant išsamių ir moksleivių poreikius atliepiančių pasiūlymų, buvo sudaryta atskira LMS Nacionalinio biuro ir LMS Valdybos narių darbo grupė, kuri diskusijų metu suformavo pasiūlymus.

Rekomenduoja privalomai pasirenkamus bendrojo ugdymo dalykus pakeisti į laisvai pasirenkamus dalykus. Nes mano, kad privalomai pasirenkamų bendrojo ugdymo dalykų buvimas nekuria pridėtinės vertės moksleiviui, kuris tvirtai žino, kuri mokslų sritis jį domina, yra ribojamas moksleivių pasirinkimas. Taip pat siūlo mažinti minimalų grupės dydį, nes dėl didėjančių galimų pamokų pasirinkimo, regionuose gyvenantys moksleiviai netektų galimybės mokytis įvairesnių dalykų, kadangi darome prielaidą, jog jų mokyklose nesusidarytų tinkamo dydžio grupės. Ragina neapibrėžti minimalaus mokymosi valandų skaičiaus, nes toks sprendimas padėtų vyresniųjų klasių moksleiviams, kurie žino savo ateities studijų kryptį, sąmoningai pasirinkti jiems optimalų pamokų skaičių, pagal jų asmeninius interesus. O remiantis šių mokslo metų patirtimi, siūlome organizuoti laisvai pasirenkamas, neprivalomas konsultacijas, kurių metu būtų galima užpildyti kilusias moksleivių žinių spragas, kurių, deja, atsiranda net kontaktinio mokymo(si) metu.

Siūlo moksleivių žinias vertinti ne tik remiantis akademiniais rezultatais, bet ir asmenine pažanga, kitomis kompetencijomis: aktyvumu visuomeninėje veikloje, sporte ir pan. Toks moksleivių vertinimas atlieptų ne tik Geros mokyklos koncepciją, bet ir mūsų atliktosapklausos rezultatus. Skatina menus įtraukti prie privalomųjų pasirenkamųjų dalykų su sąlyga, jog bus siekiama geresnės menų pamokų kokybės. Menų pamokos turėtų leisti moksleiviams ugdyti kūrybingumą, vystyti jų kultūrinę tapatybę, tačiau pripažįstame, kad švietimo bendruomenei reikia susitelkti ties menų dalykų aktualizavimu ir tobulinimu. Pastebint mažą išliekamąją socialinių ir pilietinių valandų vertę, siūlo šią veiklą pakeisti 4K modelio veiklomis.

Plačiau su kiekvienu punktu kviečiame susipažinti čia:

Kreipimasis dėl vidurinio ugdymo sąrangos projekto

Ar šis turinys buvo jums naudingas?

Kitos naujienos:

Asamblėja

XXXVIII Neeilinė Asamblėja

Šių metų birželio 22 dieną Narių delegatų lauksime Jonavoje, kur vyks LMS XXXVIII Neeilinė Asamblėja!   Narių delegatai, išrinkti Narių forumų metu, turės priimti svarbius organizacijai

LMS naujienos

LMS Mokinių tarybų projektų globos tvarkos aprašas

Lietuvos moksleivių sąjunga siekdama ugdyti mokinių finansinį raštingumą ir užtikrinti kokybišką mokinių tarybų veiklą inicijuoja mokinių tarybų projektų globą!   Mokinių tarybų projektų globa –