Projektinė veikla

Lietuvos moksleivių sąjunga

siekdama kokybiškai vykdyti savo veiklą ieško įvairių finansavimo šaltinių tarp jų ir dalyvavimas finansavimo konkursuose. Čia pateikiama informacija apie LMS ir LMS padalinių vykdomus projektus.

Lietuvos moksleivių sąjunga​

siekdama kokybiškai vykdyti savo veiklą ieško įvairių finansavimo šaltinių tarp jų ir dalyvavimas finansavimo konkursuose. Čia pateikiama informacija apie LMS ir LMS padalinių vykdomus projektus.

Įgyvendinami projektai:

Mes mylime Visaginą

Projekto sutarties nr. – 5-338

Projektą finansuoja – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto trukmė –  2021 07 23 – 2021 12 31

Projekto aprašymas –  Šiuo projektu ketinome išspręsti jaunimo įsitraukimo į bendruomeninę veiklą bei nepakankamo moksleivių pilietiškumo, jaunimo politikos, asmeninių kompetencijų ugdymo. Buvo numatyti problemos sprendimo būdai: nuotolinis darbas su mokinių savivaldomis, jų kompetencijų kėlimas. Taip pat, buvo organizuoti renginiai / veiklos, skirti jaunimo kompetencijų kėlimui, pilietiškumo ir bendrystės vertybėms ugdyti. Skatinome moksleivių įsitraukimą į savanoriškas veiklas bei organizacijas.

Projekto rezultatai: į veiklas buvo įtraukta virš 500 jaunuolių, buvo suorganizuoti 12 renginių ir iniciatyvų, mokinių savivaldos ir moksleiviai tapo labiau kompetentingi jaunimo politikos bei atstovavimo klausimais. Miesto bendruomenė suvokė savanorystės svarbą ir prasmę.

LMS Trakų rajono padalinio veiklų realizavimas

Projekto sutarties nr. –  

Projektą finansuoja – Trakų rajono savivaldybė

Projekto trukmė –  2021 05 06 – 2021 12 19

Projekto aprašymas – Mūsų projekto tikslas – skatinti Trakų rajono moksleivių ir mokinių savivaldų aktyvumą, efektyviai atstovauti moksleivių nuomonei vykdant jaunimo politiką bei ugdant moksleivių įgūdžius, suteikiant žinių įvairiose srityse. Tai pasieksime organizuojant įvairaus tipo ir temų renginius, grįstus LMS metinės programos „SLURŠ” temomis, kaip lytiškumas, psichologinė, emocinė ir fizinė sveikatą. Paliesime ir tvarumą bei kitas aktualias moksleiviams sritis. Siekiame, jog mūsų renginiai būtų kokybiški ir įdomūs, pasitelkdami lektorių, mokytojų bei kitų svečių pagalba. Taip pat vykdysime kitas LMS veiklas, padėsiančias skatinti mokinių savivaldų ir moksleivių aktyvumą. Tikimės, jog ateityje, kaip projekto rezultatą, apjungsime dar penkias mokinių savivaldas, Trakų rajone padidės kompetentingų ir aktyvių savivaldų skaičius, bendras organizuojamų renginių dalyvių skaičius sieks bent tris šimtus mokinių, o padės moksleiviams įgyti naudingų žinių. Taip pat planuojame įgyvendinti mažiausiai aštuonis vadovų klubus, kurie suteiks mokinių savivaldoms komfortišką erdvę bendradarbiauti bei spręsti jaunimo politikos problemas.

Priešnuodis tabu

Projekto sutarties nr. – 18T-69

Projektą finansuoja – Jonavos rajono savivaldybė

Projekto trukmė – 2021 04 01 – 2021 12 24

Projekto aprašymas – Jonavos rajono savivaldybės moksleivių savivalda, atliepdama dabartinę situaciją ties moksleivių ir mokyklų bendruomenių kokybiškų žinių apie sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos turinio stoką bei Jonavos rajono moksleivių pasyvaus įsitraukimo į savanoriškas veiklas, pradeda vykdyti projektą „Priešnuodis tabu“. Jauname amžiuje susiformavę palankūs įpročiai dažniausiai išlieka visą likusį gyvenimą, todėl bandysime juos paversti teigiamais, organizuodami protmūšius, paskaitas bei diskusijas, kurios padės šį tikslą įgyvendinti. Skleisime žinutę, jog rengimasis šeimai, lytiškumo tema, psichinė, emocinė ir fizinė sveikata yra itin svarbūs jauno žmogaus gyvenime. Jonavos rajono moksleivius įtrauksime į diskusijas, mokyklų šturmus, vykdysime naujų savanorių priėmimus, taip plėsdami padalinio savanorių ratą ir propaguodami savanorystės teikiamą naudą bei svarų indėlį kasdieniam gyvenimui. Projektą finansuoja Jonavos rajono savivaldybė.

Kauno miesto moksleivių informavimo ir atstovavimo gerinimas

Projekto sutarties nr. – SUT 164

Projektą finansuoja – Kauno miesto savivaldybė

Projekto trukmė – 2021 02 01 – 2021 12 31

Projekto aprašymas – Lietuvos moksleivių sąjungos (toliau – LMS) padalinys, LMS Kauno mokinių savivaldų informavimo centras (toliau – Kauno MSIC), pastebėjęs jaunimo, o ypač moksleivių užimtumo problemą Kaune ir nepakankamą moksleivių ugdymą bei jų kompetencijų kėlimą pilietiškumo, jaunimo politikos ir karjeros ugdymo srityse. Šiuo projektu siekia gerinti situaciją anksčiau išvardintose srityse.

Bendro tikslo link

Projekto sutarties nr. – A291-2709/20

Projektą finansuoja – Vilniaus miesto savivaldybė

Projekto trukmė – 2020 10 01 – 2021 12 31

Projekto aprašymas – projektu siekiama spręsti mokinių savivaldų atstovavimo bei tęstinumo užtikrinimo problemą, pasitelkiant padalinio veiklas: informacinius renginius, mokymus mokinių savivaldų nariams, individualius susitikimus, tarpusavio bendradarbiavimo skatinimą, bendradarbiavimą su mokinių savivaldų kuratoriais. Tikimasi, kad projektui pasibaigus mokinių savivaldų nariai turės pakankamai  kompetencijų reikalingų kokybiškam pagrindinių mokinių savivaldos funkcijų vykdymui.

Įgyvendinti projektai:

Discover Visaginas

Projekto sutarties nr. – AC S6 21/05/07-

Projektą finansuoja – VŠĮ „Politikos tyrimų ir analizės institutas“

Projekto trukmė – 2021 05 10 – 2021 06 15

Projekto aprašymas – Tarp jaunimo Visagine yra problema su pilietiškumo puoselėjimu. Šis projektas siekia šią problemą spręsti ir supažindinti jaunimą kartu su kitomis Visagino bendruomenėmis su miestu, juo grožėtis bei atrasti iš naujo, pamilti. Projektas vyks orientacinių žaidynių metodu per platformą „Actionbound“, kuri leidžia orientacines žaidynes vykdyti nekontaktiniu būdu. Pasibaigus projektui, dalyviai žinos daugiau apie jų gimtąjį miestą, bus paskatinti labiau puoselėti pilietiškumą. Taip pat bus paremtos vietinės Visagino miesto organizacijos.

„SLURŠ“ programos skatinimas Vilkaviškio rajono moksleivių tarpe

Projekto sutarties nr. – J2-698

Projektą finansuoja – Vilkaviškio rajono savivaldybė

Projekto trukmė – 2020 11 – 2020 12

Projekto aprašymas – Lietuvos moksleivių sąjungos Vilkaviškio mokinių savivaldų informavimo centras (toliau – LMS VMSIC) lapkričio ir gruodžio mėnesiais vykdė projektą „SLURŠ” programos skatinimas Vilkaviškio rajono moksleivių tarpe” pagal „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimosi šeimai” (toliau „SLURŠ”) programą. Kadangi Vilkaviškio rajone nėra pakankamai kalbama „SLURŠ“ programos temomis, projektu norėjome paskatinti moksleivius nebijoti kalbėtis apie aprašytomis temomis , diskutuoti, dalintis mintimis, išgyvenimais ir plėsti žinias skirtingose programos temose. Moksleiviai parodė norą ir susidomėjimą – projekto veiklose dalyvavo daugiau nei 100 moksleivių!

Bendra projekto vertė – 480  Eur., iš jų 480 Eur. projekto įgyvendinimui skyrė Vilkaviškio rajono savivaldybė, likusi suma – 0 Eur.

Projekto tikslas: šviesti Vilkaviškio rajono moksleivius sveikatos, lytiškumo bei rengimo šeimai temomis. Ugdyti atitinkamas kompetencijas ir skatinti moksleivių susidomėjimą šia programa.

Atsižvelgiant į esamą situaciją dėl Covid-19, veiklos buvo vykdomos nuotoliniu būdu.

Lytiškumo ugdymo stiprinimas Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklose

Projekto sutarties nr. – VP-1037

Projektą finansuoja – Kėdainių rajono savivaldybė

Projekto trukmė – 2020 10 01 – 2020 12 20

Projekto tikslas  Pagerinti lytiškumo ugdymo kokybę Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklose.

Projekto uždaviniai Išanalizuoti lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai svarbą mokyklinio amžiaus jaunimui. Organizuoti veiklas, suteikiant mokiniams žinių, lytiškumo ugdymo tematika ir stiprinant rengimo šeimai vertybines nuostatas. Aktualizuoti lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai svarbą bendrojo ugdymo mokykloje.

Rezultatai Mokymai lytiškumo tema sulaukė didelio moksleivių susidomėjimo bei įsitraukimo. Dalyviai suprato lytiškumo ugdymo sąvokas, išmoko sąvokas, pagrindus bei susipažino su programos vykdymo sunkumais. Vykdytos net kelios apklausos leido įsigilinti į spragas, sužinojome, kas domina moksleivius, šiuos duomenis persiuntėme visuomenės sveikatos biuro atstovams. Tai padėjo užtikrinti ir tolimesnį bendradarbiavimą. Nuotolinė paskaita soc. tinkle „Instagram“ sulaukė didelio įsitraukimo, joje dalyvavo ne tik savivaldų nariai, bet ir kiti moksleiviai.

Rūkymas: ar Tau to reikia?

Projekto sutarties nr. – VL – 624

Projektą finansuoja – Šakių rajono savivaldybė

Projekto trukmė –  2020 07 01 – 2020 12 30

Projekto aprašymas – projektas buvo skirtas išspręsti dabar aktualią problemą – jaunuolių pasirinkimą rūkyti. Projektas susideda iš dviejų dalių. Konkurso ir paskaitos (apie rūkymą kaip priklausomybę ir paaiškinimą kaip veikia cigarečių verslas, ir su rūkymu susijusios asociacijos realybėje). Konkurso metu mokinių komandos turėjo sugalvoti būdą kaip išspręsti problemą – jaunuolių pasirinkimą rūkyti. Konkursą nugalėjusios komandos idėja bus įgyvendinta padalinio veikloje, pilnai pasibaigus karantinui. Manome, jog dabar mokiniai ne tik yra sąmoningesni šia tema, bet ir gavo galimybę dirbti komandoje, prisidėti prie aktualių problemų sprendimo.

Utenos miesto ir rajono moksleivių lyderystės įgūdžių stiprinimas bei kitų kompetencijų ugdymas, skatinant nuolatinį darbą komandoje, bendradarbiavimą su mokyklos bendruomene bei atstovavimą moksleivių balsui įsitraukiant į jaunimo politikos procesus nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu

Projekto sutarties nr. – S1-181

Projektą finansuoja – Utenos rajono savivaldybė

Projekto trukmė – 2020 05 05 – 2020 12 31

Projekto aprašymas – Projekto metu buvo skatinamas moksleivių, mokinių savivaldų narių, savanorių, kuratorių lyderystės įgūdžių ugdymas vykdant paskaitas, mokymus, renginius konkrečiai šia tema. Taip pat buvo skatinamas moksleivių įsitraukimas į vadovų klubus, apklausas, darbo grupes, iniciatyvas (tokias, kaip „atstovavimo iššūkis”). Žinoma, užtikrinome nuolatinį informacijos viešinimą socialiniuose tinkluose, kuriuose moksleiviai galėjo rasti jiems reikalingą informaciją apie renginius, diskusijas, jaunimo politikos procesus.

Maži darbai – dideli pokyčiai

Projekto sutarties nr. – 1T-127

Projektą finansuoja – Jonavos rajono savivaldybė

Projekto trukmė – 2020 04 01 – 2020 12 31

Projekto aprašymas – Jonavos rajono savivaldybės moksleivių savivalda, siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į jaunimo užimtumo svarbą, įsitraukimo į visuomenišką, savanorišką veiklą stoką. Taip pat moksleivių ne įsitraukimo į jaunimo politiką, nepakankamą moksleivių ugdymą ir žinių trūkumą sveikatos, rengimo šeimai ir lytiškumo klausimais. Norėdami užtikrinti mokyklų bendruomenių aktyvų bendradarbiavimą tarpusavyje vykdėme projektą „Maži darbai – dideli pokyčiai“.

LMS Plungės regioninė konferencija „Sunkumuose visada slypi galimybės”

Projekto sutarties nr. –  BT6-01-148

Projektą finansuoja – Plungės rajono savivaldybės

Projekto trukmė – 2020 02 28 – 2020 03 01

Projekto aprašymas – LMS savanorių kompetencijų kėlimui kasmet organizuoja du – Rudens ir Vasaros – forumus, bet dėl didelio organizacijoje savanoriaujančių žmonių skaičiaus dviejų renginių nepakanka, tad šiai problemai spręsti yra organizuojamos regioninės konferencijos, kuriose savanoriams yra suteikiama papildoma galimybė gauti tikslingų žinių ir padalinyje veikti stipriau bei efektyviau.

Regioninės konferencijos metu savanoriai įgyja ir gilina kompetencijas, reikalingas darbui su mokinių savivaldomis bei jų atstovavimui tiek regioniniu lygmeniu, tiek nacionaliniu lygmeniu.

Projekto tikslas yra užtikrinti, kad regioninės konferencijos metu įgytos žinios prisidėtų prie kryptingai vykdomos LMS veiklos Plungėje ir kituose Lietuvos miestuose.

Už gražesnį rytojų moksleiviams!

Projekto sutarties nr. – 5S-26

Projektą finansuoja – Elektrėnų rajono savivaldybė

Projekto trukmė 2020 — 2021

Projekto aprašymas – Projektu siekėme atstovauti visiems Elektrėnų savivaldybės moksleiviams, atsižvelgiant į jų nuomones bei pozicijas, suteikiant moksleiviams galimybę pareikšti savo nuomonę ir dalyvauti sprendimų priėmime, stiprinome ryšius ir bendradarbiavimą su mokinių savivaldomis, padedant joms įvairiais klausimais, rengiant mokymus ir skatinant dalyvauti mūsų rengiamose veiklose. Atnaujinome ryšius su Elektrėnų profesinio mokymo centru, stiprinome bendradarbiavimą tarp mokinių savivaldų, skatinant dalintis gerąja ir blogąja patirtimi. Taip pat buvo atnaujinti padalinio nuostatai, atsižvelgiant į dabartinę situaciją bei poreikius.